Reklamačný poriadok

obchodnej spoločnosti

Vyrobsitričko.cz s.r.o.

so sídlom Dobrovského 2366, Havlíčkův Brod, 580 01

identifikačné číslo: 05336261

zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Hradci Králové, oddiel C, vložka 37617

na predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese http://www.vyrobsitricko.sk/

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Tento reklamačný poriadok bol spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 89/2012 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len "Občiansky zákonník"). Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho vzhľadom na záruky predávajúceho za akosť tovaru pri prevzatí a práva kupujúceho z chybného plnenia sa riadia najmä ustanovením § 2161 a nasl. Občianskeho zákonníka a príslušnými ustanoveniami zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení.

1.2. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo za kazy, ktoré sa vyskytnú na predanom tovare počas 24 mesiacov od prevzatia tovaru (ak nie je uvedené inak). Predávajúci neposkytuje zvláštnu zmluvnú záruku za akosť podľa § 2113 v spojení s § 2165 Občianskeho zákonníka nad rámec zákonných ustanovení.

1.3. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar pri prevzatí nemá kazy. Predávajúci  najmä zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:

1.3.1. má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a chýba ak dojednania, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej,

1.3.2. sa tovar hodí na účely, ktoré na jeho použitie predávajúci uvádza alebo na ktoré sa tovar rovnakého druhu bežne používa,

1.3.3. tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorenej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,

1.3.4. je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a

1.3.5. tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

2. Ak sa na predanom tovare vyskytne kaz, je ZODPOVEDNOSŤ PREDÁVAJÚCEHO obmedzená takto:

2.1. Ak sa prejavia kazy v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia tovaru, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí.

2.2. Ak nemá tovar vlastnosti stanovené v bode 1.3., môže kupujúci požadovať aj dodanie nového tovaru bez kazov, ak to nie je vzhľadom na povahu kazu neprimerané. Pokiaľ sa kaz týka iba súčasti tovaru, môže kupujúci požadovať len výmenu chybnej súčasti; ak to nie je možné, môže kupujúci odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom na povahu kazu neúmerné, najmä ak možno kaz odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie kazu.

2.3. Právo na dodanie nového tovaru alebo výmenu súčasti má kupujúci aj v prípade odstrániteľného kazu, ak nemôže tovar riadne užívať pre opakovaný výskyt kazu po oprave alebo pre väčší počet kazov. V takom prípade má kupujúci aj právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

2.4. Ak neodstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy alebo neuplatní právo na dodanie nového tovaru bez kazov, na výmenu jeho súčasti alebo na opravu tovaru, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať nový tovar bez kazov, vymeniť jeho súčasť alebo tovar opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nevykoná nápravu v primeranom čase, alebo že by zaistenie nápravy kupujúcemu pôsobilo značné ťažkosti.

2.5. Právo z chybného plnenia kupujúcemu nenáleží, ak kupujúci pred prevzatím tovaru vedel, že tovar má kaz, alebo ak kupujúci kazy tovaru sám spôsobil.

2.6. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo za kaz, ktorý sa vyskytne pri spotrebnom tovare v čase dvadsať štyroch mesiacov od prevzatia tovaru.

2.7. Kupujúci nie je oprávnený uplatniť právo za kaz, ktorý sa vyskytne pri spotrebnom tovare v čase dvadsať štyroch mesiacov od prevzatia tovaru, ak:

2.7.1. pri tovare predávanom za nižšiu cenu ide o kaz, pre ktorý bola nižšia cena dohodnutá,

2.7.2. kaz spočíva v opotrebení tovaru spôsobenom obvyklým užívaním tovaru,

2.7.3. kaz vznikol pri údržbe výrobku, ak kupujúci nedodržal zásady údržby vyplývajúce zo symbolov pre údržbu uvedených na výrobku alebo na príslušnom letáku,

2.7.4. má použitý tovar kazy zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktoré tovar mal pri prevzatí kupujúcim,

2.7.5. kaz vznikol mechanický poškodením,

2.7.6. kaz vznikol používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostrediu, ktoré je priamo predajcom alebo výrobcom určené,

2.7.7. tovar bol poškodený prírodnými živlami alebo vyššou mocou,

2.7.8. to vyplýva z povahy tovaru.

2.8. Ak je chybné plnenie podstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo:

2.8.1. na odstránenie kazu dodaním novej veci bez kazu alebo dodaním chýbajúcej veci,

2.8.2. na odstránenie kazu opravou veci,

2.8.3. na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo

2.8.4. odstúpiť od zmluvy.

Podstatným porušením zmluvy sa v zmysle § 2002 Občianskeho zákonníka rozumie také porušenie povinnosti, o ktorom strana porušujúca zmluvu už pri uzatváraní zmluvy vedela alebo musela vedieť, že by druhá strana zmluvu neuzavrela, ak by toto porušenie predvídala; v ostatných prípadoch sa má za to, že porušenie podstatné nie je.

2.9. Kupujúci oznámi predávajúcemu, aké právo si zvolil, pri oznámení kazu, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení kazu. Vykonanú voľbu nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho; to neplatí, ak žiadal kupujúci opravu kazu, ktorý sa ukáže ako neopraviteľný. Ak predávajúci neodstráni kazy v primeranej lehote alebo ak oznámi kupujúcemu, že kazy neodstráni, môže kupujúci požadovať namiesto odstránenia kazu primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Ak kupujúci nezvolí svoje právo včas, patrí mu právo podľa bodu 2.10. nižšie.

2.10. Ak je chybné plnenie nepodstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo na odstránenie chyby, alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.

2.11. Dokiaľ kupujúci neuplatní právo na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy, môže predávajúci dodať to, čo chýba alebo odstrániť právne kazy. Iné kazy môže kupujúci odstrániť podľa svojej voľby opravou tovaru alebo dodaním nového tovaru; voľba nesmie kupujúcemu spôsobiť neprimerané náklady.

2.12. Ak predávajúci neodstráni kaz tovaru včas alebo kaz veci odmietne odstrániť, môže kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Vykonanú voľbu nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho.

2.13. Práva kupujúceho vyplývajúce zo záruky za akosť pri prevzatí a zodpovednosti za kazy predávajúceho, uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho sídla či jeho predajní. V prípade, že kupujúci uplatní u predávajúceho právo z chybného plnenia, potvrdí predávajúci kupujúcemu v písomnej forme, kedy právo uplatnil, vykonanie opravy a dobu jej trvania.

2.14. Miestom pre uplatnenie reklamácie je sídlo predávajúceho – Vyrobsitričko.cz. s.r.o., Dobrovského 2366, Havlíčkův Brod, 580 01, [email protected], +420 774 71 22 11. Na tejto adrese kupujúci môže uplatniť reklamáciu alebo sťažnosť poštou, nie osobne .

2.15. Kupujúci môže chybný tovar na reklamáciu zaslať prepravnou službou na adresu sídla predávajúceho. Reklamovaný tovar by mal byť dôkladne zabezpečený, aby nedošlo v priebehu prepravy k jeho poškodeniu, balík by mal byť označený viditeľne "REKLAMÁCIA" a obsahovať: reklamovaný tovar (vrátane kompletného príslušenstva), odporúčame priložiť kópiu nákupného dokladu, podrobný popis nedostatku a dostatočné kontaktné údaje kupujúceho (najmä spiatočnú adresu a tel. číslo), ideálne na štandardnom reklamačnom liste. Bez vyššie uvedeného je znemožnená identifikácia pôvodu aj kazu tovaru.

2.16. Kupujúci doloží platnosť záruky predložením nákupného dokladu, ak bol tovar v minulosti reklamovaný, tiež doloží doklad o reklamácii.

2.17. Predávajúci má právo odmietnuť prijatie tovaru do reklamácie v prípadoch, keď reklamovaný tovar a / alebo jeho súčasti sú znečistené alebo nespĺňajú základné predpoklady pre hygienicky bezpečné odovzdanie tovaru na reklamačné konanie, jedine, že ide o znečistenie obvyklé.

2.18. Predávajúci vydá kupujúcemu písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie je požadovaný, a to e-mailom bezprostredne po prijatí reklamácie; ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe trvania reklamácie, prípadne odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

3. Mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov

3.1. V prípade, že medzi predávajúcim a kupujúcim (spotrebiteľom) vznikne spotrebiteľský spor z kúpnej zmluvy, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, môže kupujúci (spotrebiteľ) podať návrh na mimosúdne riešenie takéhoto sporu určenému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát - oddelenie ADR, so sídlom Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: [email protected], web: adr.coi.cz.

4. Záverečné ustanovenia

4.1. Reklamácie sa vybavujú v súlade s všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho, týmto Reklamačným poriadkom, Občianskym zákonníkom, zákonom na ochranu spotrebiteľa a ďalšími právnymi predpismi.

4.2. Tento Reklamačný poriadok nadobúda platnosť dňom 1. 9. 2016.

Uplatnenie reklamácie