Zásady ochrany osobných údajov

Spoločnosť Vyrobsitričko.cz s.r.o., IČO: 05336261, so sídlom Dobrovského 2366, Havlíčkův Brod, Czechia (ďalej len "Vyrobsitričko.sk") si kladie za cieľ chrániť súkromie svojich zákazníkov. Chceme, aby si naši zákazníci mohli byť úplne istí, že s ich osobnými údajmi nakladáme s náležitou starostlivosťou a v súlade s povinnosťami, ktoré nám vyplývajú z platných právnych predpisov a chránime ich v maximálnej možnej miere, ktorá zodpovedá technickej úrovni dostupných prostriedkov.

Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej len "Zásady") predstavujú pravidlá, ktorými sa riadime, keď získavame a spracovávame osobné údaje zákazníkov, ktorí nakupujú naše produkty alebo využívajú naše služby.

1. Aké osobné údaje spracovávame?

Vzhľadom na povahu služieb, ktoré Vyrobsitričko.sk poskytuje svojim zákazníkom, získava od nich nasledujúce osobné údaje:

  • meno a priezvisko
  • pohlavie
  • dodaciu adresu, prípadne ďalej adresu fakturačnú
  • názov obchodnej firmy, IČO, DIČ
  • telefónne číslo a kontaktný e-mail

Vyrobsitričko.sk využíva platobné brány tretích strán pre niektoré typy platieb (napr. platba kreditnou kartou). Ak používateľ využije platbu kreditnou kartou, cez GoPay alebo inú platobnú metódu, vo všetkých prípadoch sú čísla kreditných kariet alebo iné citlivé údaje na platbu spracovávané platobnou bránou tretej strany. Vyrobsitričko.sk neuchováva čísla kreditných kariet ani iné citlivé platobné údaje, ani k nim nemá prístup.

Určité technické údaje o zákazníkoch a návštevníkoch webových stránok, ako sú IP adresa, typ prehliadača, typ operačného systému, približná lokácia a pod., môžu byť automaticky získané a zhromažďované zo strany Vyrobsitričko.sk.

Osobné údaje zákazníkov sú zhromažďované počas 5 rokov, ak zákazník nepožiada o ich zmazanie skôr (pozri bod 5. týchto Zásad: Ako možno zaistiť editáciu alebo vymazanie osobných údajov?).

2. Kde sú osobné údaje zhromažďované?

Osobné údaje zákazníkov a návštevníkov webových stránok sú uchovávané centrálne na serveroch, ktoré sa nachádzajú na území Slovenskej republiky, ktorá je členom Európskej únie. Dáta teda žiadnym spôsobom neopúšťajú, ani nie sú uložené mimo Európskej únie. Server, kde sa dáta uchovávajú, sa nachádza v datacentre spoločnosti ONEsolution s.r.o. Viac informácií o datacentre tu: https://www.onebit.cz/cz/.

3. Ako sú osobné údaje zabezpečené?

Vyrobsitričko.sk sa zaväzuje, že technicky a organizačne zabezpečí ochranu spracovávaných osobných údajov tak, aby nemohol nastať neoprávnený alebo náhodný prístup k údajom, k ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, ich inému neoprávnenému spracovaniu, ako aj inému zneužitiu a aby boli personálne a organizačne nepretržite počas spracovania údajov zabezpečené všetky povinnosti správcu osobných údajov vyplývajúce z právnych predpisov.

Všetky osobné údaje, ktoré zákazník v súvislosti s používaním tovaru a služieb Vyrobsitričko.sk poskytuje, sú spracovávané automaticky zabezpečeným elektronickým systémom. Z hľadiska organizačného zabezpečenia chráni Vyrobsitričko.sk údaje pred neoprávneným prístupom tretích osôb najmä prostredníctvom obmedzeného prístupu k databáze a osobným údajom, ku ktorým majú prístup iba osoby, ktoré sú preškolené v oblasti ochrany osobných údajov a sú viazané povinnosťou mlčanlivosti.

4. Ako používame "cookies"?

"Cookies" sú malé textové súbory, ktoré sú uložené v prehliadači, alebo na hard disku počítača návštevníka webových stránok Vyrobsitričko.sk. Ak je webová stránka navštívená znova, "cookies" povolí identifikáciu zariadenia návštevníka a prispôsobí stránku jeho preferenciám. Vyrobsitričko.sk neukladá v "cookies" žiadne osobné údaje. Dáta ukladané v "cookies" sú využité výhradne na účel fungovania služieb Vyrobsitričko.sk.

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 127/2005 Zb. o elektronických komunikáciách, má návštevník právo sa rozhodnúť, či povolí "cookies" na svojom zariadení a to prostredníctvom nastavenia svojho prehliadača. Návštevník, ktorý nezmenil nastavenie nainštalovaného softvéru vo svojom počítači, súhlasí s ukladaním "cookies" vo svojom zariadení. Pod textom je uvedených niekoľko odkazov, ktoré Vám môžu pomôcť pri konfigurácii "cookies" v najčastejšie používaných prehliadačoch:

Google Chrome

Internet Explorer

Mozilla Firefox

Safari

Opera

Návštevník môže ukladaniu "cookies" súborov zabrániť aj tým, že si otvorí webové stránky Vyrobsitričko.sk inkognito. Inkognito podporujú všetky moderné internetové prehliadače a v tomto režime nie sú v prehliadači ukladané súbory "cookies".

5. Ako možno zaistiť editáciu alebo vymazanie osobných údajov?

Zákazník môže editovať svoje osobné údaje po prihlásení sa do svojho používateľského účtu na adrese https://www.vyrobsitricko.sk/uzivatel/sign/in. Pokiaľ chce zákazník kompletne zmazať celý účet aj s históriou všetkých konverzácií, stačí napísať email na [email protected]. Proces zmazania Vyrobsitričko.sk účtu je nevratný a je vykonávaný len na žiadosť zákazníka. Zákazník môže byť zo strany Vyrobsitričko.sk vyzvaný na overenie vlastníctva účtu podľa údajov zadaných pri registrácii.

Ak chce zákazník Vyrobsitričko.sk konkrétne osobné údaje o jeho osobe, môže zaslať žiadosť na [email protected]. Zákazník môže byť zo strany Vyrobsitričko.sk vyzvaný na preukázanie totožnosti pre overenie, že sa osobné údaje vzťahujú na jeho osobu.

6. Zasielanie obchodných oznámení

Vyrobsitričko.sk zhromažďuje a spravuje e-mailové adresy používateľov získané v súvislosti s predajom jeho výrobkov alebo služieb. Takto získané e-mailové adresy sú bez ohľadu na ich povahu považované za adresu elektronického kontaktu získanú v súvislosti s predajom produktu alebo služby v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 480/2000 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti a Vyrobsitričko.sk je oprávnené využiť tieto na potreby šírenia obchodných oznámení týkajúcich sa vlastných podobných produktov alebo služieb.

Vyrobsitričko.sk je povinné poskytnúť používateľovi možnosť odmietnuť ďalšie zasielania obchodných oznámení na ním zadanú e-mailovú adresu, a to v každom obchodnom oznámení. Odmietnutie ďalšieho zasielania oznámení je pre zákazníkov úplne zadarmo, s výnimkou nákladov na internetové pripojenie a dátové prenosy.

7. Všeobecné obchodné podmienky

Využívanie služieb Vyrobsitričko.sk sa riadi obchodnými podmienkami, ktoré možno nájsť na https://www.vyrobsitricko.sk/informace/obchodni-podminky/.

8. Záverečné ustanovenia

Vyrobsitričko.sk si vyhradzuje právo upravovať tieto Zásady aj obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia. Aktuálna verzia Obchodných podmienok a Pravidiel ochrany osobných údajov je vždy k dispozícii na webových stránkach www.vyrobsitricko.sk.

Zákazník súhlasí s týmito Zásadami zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu vyjadruje zákazník, že si tieto podmienky prečítal, že s nimi vyjadruje svoj súhlas a že ich v celom rozsahu akceptuje.

Kontaktné údaje Vyrobsitričko.sk vo veciach týkajúcich sa týchto Zásad: +420 774 71 22 11, [email protected].

Vzťahy týmito Zásadami výslovne neupravené sa riadia Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) a právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Tieto Zásady nadobúdajú účinnosť dňom 1.5.2018.